یکشنبه ، 17 آذر ، 1398
فرم نظرسنجی
نظر به اهمیت موضوع تکریم ارباب رجوع و لزوم آگاهی از دیدگاهها و نظرات سازنده شما همکاران گرامی برای بهبود مستمر خدمات رسانی در مراکز فرهنگی رفاهی معاونت اجرایی با تکمیل فرم زیر ما در این امر مهم یاری فرمایید .
رسول اکرم(ص) : هرکس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند و غم او را بزداید همواره در سایه جاودان لطف الهی است.